top of page

Steun de oprichting van

dit natuurreservaat !

De site, een prachtig Ardens bos en een kernzone van vele beschermde soorten in hun natuurlijke omgeving, verdient een permanente bescherming. De vzw is eigenaar geworden van het bos, maar de leningen dienen terug betaald te worden. Inderdaad, als  de bescherming van de site mogelijk was, mede dankzij de donaties van veel mensen die overtuigd waren van de meerwaarde van het project, een lening onder de vorm van obligaties was noodzakelijk om de aankoop te verwezenlijken. Dus de actie loopt door en financiële steunbetuigingen blijven dan ook méér dan welkom. 

Doe een gift 

U helpt ons bij de instandhouding van dit prachtig bos.

 

Elke bijdrage is welkom, hoe klein of groot ook.

Vanaf 20€ ontvangt u een klein geschenk. 

 

U kan uw gift storten op volgend bankrekeningnummer:  BE97 0004 2592 2249

 

Klik hier om uw geschenk te ontvangen en/of om de evolutie van het project te volgen. 

 Word lid 

Het beschermen van de biodiversiteit in het bos is onze belangrijkste doelstelling !

 

De inspanningen voor natuurbehoud gaan hoofdzakelijk uit naar het beschermen van welbepaalde en zorgvragende biotopen, zoals kalkgraslanden, venen en heidegebieden. Daarentegen worden de bossen al te dikwijls over het hoofd gezien. Misschien is de nood aan het behoud of aan het herstel van dit milieu niet zo duidelijk. Toch is de toestand van ons bospatrimonium niet bepaald om er blij van te worden.

 

Als voorbeeld kunnen de dagvlinders vermeld worden. Hun rol als indicator voor de biologische waarde van een site is ondertussen algemeen erkend. Na de kalgraslanden kennen bossen de grootste soortenrijkdom aan dagvlinders. Ongeveer vijftig soorten vlinders (bijna de helft van alle inlandse soorten) kan men in het bos aantreffen. Hiervan zijn er omtrent vijfentwintig voor hun voortplanting  afhankelijk dat milieu. Helaas,  van deze vijfentwintig echte bosvlindersoorten is 52 % bedreigd en 8 % reeds uitgestorven.

Op het Ardens plateau bestaat het landschap voornamelijk uit bos. Echter, en vooral, sinds de jaren ’50 is de oppervlakte loofbos er systematische op verminderd ten voordelen van de sparrenteelt. Door de voortdurende toename van de oppervlakte aan naaldbos zijn de ecosystemen in de Ardennen drastisch gewijzigd en verarmd. Daardoor zijn tal van bosafhankelijke dier- en plantensoorten er snel op achteruit gegaan. Naast het streven naar een meer duurzaam beheer van de bossen, is het eveneens belangrijk om bepaalde gebieden te beschermen in het kader van natuurbehoud. Dit geldt des te meer voor zeer waardevolle zones of sites waarin zich nog concentraties van beschermde diersoorten bevinden. Zonder deze doelgerichte bescherming blijft te teloorgang aan biodiversiteit zich uitbreiden, zelfs in een uitgestrekt bospatrimonium.

Lid worden betekent :

Vzw Les Muscardins helpen in haar streven om het natuurlijk patrimonium te beschermen

De vzw de kans bieden haar activiteiten beter uit te bouwen

 

Verdere ontwikkeling van initiatieven voor meer natuurbehoud in de Ardense bossen

 

Bijdragen aan het ledental, waardoor de vzw meer gewicht en dynamisme krijgt

 

Eveneens een erkenning van het nut van ons vrijwilligerswerk

U ontvangt een klein welkomstgeschenken en wordt uitgenodigd op de door de vzw georganiseerde evenementen

 

Klik hier voor het aansluitingsformulier.

Teken in op de obligatielening 

U kan inschrijven op de obligatielening vanaf 250 euro. U investeert in een concreet en ethisch project. Goed om weten, het betreft een lening en u krijgt uw bijdrage terug.

 

Niettegenstaande de koopakte reeds voor de notaris is verleden, blijft de inschrijving open om structureel te kunnen verder werken. 

Volgens de eigen financiële mogelijkheden kan men intekenen op één of meerdere obligatie(s).

bottom of page